ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนกันตังพิทยากร อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง